Toán 6 – Chân trời sáng tạo

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK

Bài 1 trang 9

Bài 2 trang 9

Bài 3 trang 9

Bài 4 trang 9

Hướng dẫn giải bài tập SBT

Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3: Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9: Ước và bội

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11: Hoạt động thực hành trải nghiệm

Bài 12: Ước chung – Ước chung lớn nhất

Bài tập tự luyện Ước chung – Ước chung lớn nhất

Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài tập tự luyện Bội chung – Bội chung nhỏ nhất có video hướng dẫn

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Bài 7 trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1

Hình bình hành – SGK Chân trời sáng tạo

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ THI

Đề cương giữa kì 1 Toán 6 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội