Bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Đề bài

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Cách viết nào là đúng?

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

(B) M = {N; H; A; T; R; G}

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}

(D) M = {N; H; A; T; R}

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kiểm tra cách liệt kê phần tử đảm bảo Mỗi phần tử được liệt kê một lần.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án (B) vì:

(A) sai vì các phần tử N, A được liệt kê 2 lần

(B) đúng

(C) sai vì phần tử N được liệt kê 2 lần

(D) sai vì thiếu chữ cái G.

Leave a Comment