Bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

0

Đề bài

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Cách viết nào là đúng?

(A) M = {N; H; A; T; R; A; N; G}

(B) M = {N; H; A; T; R; G}

(C) M = {N; H; A; T; R; N; G}

(D) M = {N; H; A; T; R}

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Kiểm tra cách liệt kê phần tử đảm bảo Mỗi phần tử được liệt kê một lần.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án (B) vì:

(A) sai vì các phần tử N, A được liệt kê 2 lần

(B) đúng

(C) sai vì phần tử N được liệt kê 2 lần

(D) sai vì thiếu chữ cái G.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.