Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1 – chân trời sáng tạo

0

Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1 – chân trời sáng tạo

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6.

Bùi Chí Thanh
Lê Mai Lan
Nguyễn Đức Vân
Bạch Phương Trinh
Hoàng Ngọc Thanh
Đỗ Thị Dung
Nguyễn Lê Vân Anh

a) Viết tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ.
b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ .

Lời giải:

Tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ: { Vân, Anh}

Tập hợp các họ của các bạn trong Tổ: {Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ}

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.