Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1 – chân trời sáng tạo

Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1 – chân trời sáng tạo

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6.

Bùi Chí Thanh
Lê Mai Lan
Nguyễn Đức Vân
Bạch Phương Trinh
Hoàng Ngọc Thanh
Đỗ Thị Dung
Nguyễn Lê Vân Anh

a) Viết tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ.
b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ .

Lời giải:

Tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ: { Vân, Anh}

Tập hợp các họ của các bạn trong Tổ: {Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ}

Leave a Comment