Hình bình hành – SGK Chân trời sáng tạo

Tiết 3. Hình bình hành

1. Hoạt động: Khám phá

Các em thực hiện yêu cầu sau:

Cho hình bình hành ABCD như Hình 7.

a)Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD.

b)Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau không?

c)AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình bình hành.

Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hãy so sánh OA và OC; OB và OD.

Các em có thể tham khảo cách thực hiện trong video sau:

2. Ghi nhớ (Các em ghi vào vở)

Hình này các em không vẽ vào vở

Hình bình hành ABCD có:

– Bốn đỉnh A, B, C, D.

– Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: AB = CD; BC = AD.

– Hai cặp cạnh đối diện song song: AB song song với CD; BC song song với AD.

– Hai cặp góc đối diện bằng nhau: góc đỉnh A bằng góc đỉnh C, góc đỉnh B bằng góc đỉnh D.

– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường: OA = OC; OB = OD.

3. Hoạt động: Thực hành

Các em thực hiện các yêu cầu sau:

Thực hành 5:

Quan sát hình bình hành bên và cho biết:

  • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc nào?
  • OM, ON lần lượt bằng những đoạn thẳng nào?

Thực hành 6: Vẽ hình bình hành

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo AC = 7 cm theo hướng dẫn sau:

-Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.

-Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; hai đường tròn này cắt nhau tại C. Nối B với C.

-Từ A kẻ đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.

ABCD là hình cần vẽ.

Sau khi vẽ xong: Dùng compa kiểm tra xem các cạnh đối có bằng nhau không?

Em hãy xem video để tham khảo cách vẽ hình bình hành

4. Hoạt động: Vận dụng

Vận dụng 4:

Bác Lê muốn ghép ba tấm ván như sau thành một mặt bàn hình bình hành. Em hãy giúp bác Lê thực hiện việc này nhé!

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

Vận dụng 5:

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết hai đường chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm. Em hãy thảo luận với bạn về các hình vừa vẽ.

Sau khi vẽ xong em có thể tham khảo cách vẽ trong video sau:

 

Leave a Comment