Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Đề bài

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng?

(A) N  M                (B) U  M                 (C) T  M                 (D) Q  M

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lần lượt kiểm tra các chữ cái N, U, T, Q có trong từ “NHATRANG” hay không rồi kết luận tính đúng/ sai của khẳng định.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Chữ N xuất hiện 2 lần trong từ “NHATRANG” do đó N  (A) sai

Chữ U không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó U  M (B) sai

Chữ T xuất hiện 1 lần trong từ “NHATRANG” do đó T  M  (C) đúng

Chữ Q không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó Q  M  (D) sai

 

Leave a Comment