Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

0

Đề bài

Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng?

(A) N  M                (B) U  M                 (C) T  M                 (D) Q  M

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lần lượt kiểm tra các chữ cái N, U, T, Q có trong từ “NHATRANG” hay không rồi kết luận tính đúng/ sai của khẳng định.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Chữ N xuất hiện 2 lần trong từ “NHATRANG” do đó N  (A) sai

Chữ U không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó U  M (B) sai

Chữ T xuất hiện 1 lần trong từ “NHATRANG” do đó T  M  (C) đúng

Chữ Q không xuất hiện trong từ “NHATRANG” do đó Q  M  (D) sai

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.