Bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

0

Đề bài

Cho Y = {x | x là số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 }.

Trong các số 3,6,9,12 số nào thuộc Y số nào không thuộc Y? Dùng kí hiệu để viết câu trả lời.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Bước 1: Liệt kê các phần tử của Y

Bước 2: Kiểm tra phần tử nào thuộc Y, phần tử nào không thuộc Y rồi kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có các số tự nhiên nhỏ hơn 10 và chia hết cho 3 là: 0; 3; 6; 9 nên Y = { 0; 3; 6; 9}

Do vậy 3  Y; 6  Y; 9  Y; 12 Y.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.