Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

0

Đề bài

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cách 1: Liệt kê các phần tử (số lẻ nhỏ hơn 20, lớn hơn 10)

Cách 2: Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tử.

Lời giải chi tiết

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

X={11;13;15;17;19}

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

X = { x | x là số lẻ và 10 < x< 20}

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.