Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – Chân trời sáng tạo

Đề bài

Cho X là tập hợp các số lẻ vừa lớn hơn 10 vừa nhỏ hơn 20. Viết tập hợp X bằng hai cách.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cách 1: Liệt kê các phần tử (số lẻ nhỏ hơn 20, lớn hơn 10)

Cách 2: Mô tả tính chất đặc trưng của các phần tử.

Lời giải chi tiết

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

X={11;13;15;17;19}

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

X = { x | x là số lẻ và 10 < x< 20}

 

Leave a Comment