Kế hoạch giáo dục Tin 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

HỌC KỲ 1

Tiết Tên bài Thực hành
Chủ đề 1 Máy tính và cộng đồng  
1, 2 Bài 1. Thông tin và dữ liệu  
3, 4 Bài 2. Xử lí thông tin  
5, 6 Bài 3. Thông tin trong máy tính  
Chủ đề 2 Mạng máy tính và Internet  
7, 8 Bài 4. Mạng máy tính  
9, 10 Bài 5. Internet  
11 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1  
Chủ đề 3 Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin  
12, 13 Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu 1
14,15 Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet 1 hoặc 2
16, 17 Bài 8. Thư điện tử 1 hoặc 2
18 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1  

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4 Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số  
19, 20 Bài 9. An toàn thông tin trên Internet  
Chủ đề 5 Ứng dụng Tin học  
21, 22 Bài 10. Sơ đồ tư duy 1
23, 24 Bài 11. Định dạng văn bản 1 hoặc 2
25, 26 Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng 1 hoặc 2
27 Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế 1
28 Bài 14. Hoàn thành sổ lưu niệm.KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 1
Chủ đề 6 Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính  
29, 30 Bài 15.Thuật toán  
31, 32 Bài 16.Các cấu trúc điều khiển  
33, 34 Bài 17. Chương trình máy tính 1 hoặc 2
35 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2  
KHGD TIN HỌC 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.