Kế hoạch giáo dục Toán 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

0

 

 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÁN, LỚP 6

(Năm học 2021   – 2022 )

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

 

 

STT Bài học Số tiết Tiết PPCT Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học
HỌC KÌ I
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết)
1 Tập hợp 1 1 MC Lớp học
2 Cách ghi số tự nhiên 1 2 MC Lớp học
3 Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 1 3 Thước, nhiệt kế, MC Lớp học
4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên 1 4 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên 2 5,6 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
6 Luyện tập chung 1 7 MC Lớp học
7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1) 2 8, 9 Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
8 Thứ tự thực hiện phép tính 1 10 MTCT, MC Lớp học
9 Luyện tập chung 1 11 MC Lớp học
10 Bài tập cuối chương I 1 12 MC Lớp học
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (13 tiết)
11 Quan hệ chia hết và tính chất 2 13, 14 MC Lớp học
12 Dấu hiệu chia hết 2 15, 16 MC Lớp học
13 Số nguyên tố 2 17, 18 MC Lớp học
14 Luyện tập chung 1 19 MC Lớp học
15 Ước chung. Ước chung lớn nhất 2 20, 21 MC Lớp học
16 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 2 22, 23 MC Lớp học
17 Luyện tập chung 1 24 MC Lớp học
18 Bài tập cuối chương II 1 25 MC Lớp học
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (14 + 3 tiết)
19 Tập hợp các số nguyên 2 26, 27 MC, thước thẳng Lớp học
20 Phép cộng và phép trừ số nguyên 3 28, 29, 30 MC Lớp học
21 Quy tắc dấu ngoặc 1 31 MC Lớp học
22 Luyện tập chung 2 32, 33 MC Lớp học
23 Phép nhân số nguyên 2 34, 35 MC Lớp học
24 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên 1 36 MC Lớp học
25 Luyện tập chung 2 37, 38 MC Lớp học
26 Bài tập ôn chương III. 1 39 MC Lớp học
27 Ôn tập giữa kì I 1 40 MC Lớp học
28 Kiểm tra giữa kì I 2 41, 42 Lớp học
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết)
29 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều. 3 43, 44, 45 MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
30 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. 3 46, 47, 48 MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
31 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 3 49, 50, 51 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
32 Luyện tập chung 2 52, 53 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
33 Ôn tập cuối chương IV 1 54 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết)
34 Hình có trục đối xứng 2 55, 56 MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
35 Hình có tâm đối xứng 2 57, 58 MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
36 Luyện tập chung 2 59, 60 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
37 Ôn tập chương V 1 61 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 +4 tiết)
38 Tấm thiệp và phòng học của em  

2

62, 63 MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu Lớp học
39 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA 2 64, 65 MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 Lớp học
40 Sử dụng máy tính cầm tay 1 66 MC, MTCT Lớp học
41 Ôn tập học kì I 2 67, 68 MC Lớp học
42 Kiểm tra học kì I 2 69, 70 Lớp học
HỌC KÌ II
CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết)
43 Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. 2 71, 72 MC, thước thẳng. Lớp học
44 So sánh phân số. Hỗn số dương 2 73, 74 MC, thước thẳng. Lớp học
45 Luyện tập chung 3 75, 76, 77 MC, thước thẳng. Lớp học
46 Phép cộng và phép trừ phân số 2 78, 79 MC Lớp học
47 Phép nhân và phép chia phân số 2 80, 81 MC Lớp học
48 Hai bài toán về phân số 1 82 MC Lớp học
49 Luyện tập chung 2 83, 84 MC, thước thẳng. Lớp học
50 Ôn tập chương VI 1 85 MC, thước thẳng. Lớp học
CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết)
51 Số thập phân 1 86 MC Lớp học
52 Tính toán với số thập phân 4 87, 88, 89, 90 MC Lớp học
53 Làm tròn và ước lượng 1 91 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
54 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 2 92, 93 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
55 Luyện tập chung 2 94, 95 MC. Lớp học
56 Ôn tập chương VII 1 96 MC Lớp học
CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + 3 tiết)
57 Điểm và đường thẳng 3 97, 98, 99 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
58 Điểm nằm giữa hai điểm. Tia 2 100, 101 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
59 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 2 102, 103 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
60 Trung điểm của đoạn thẳng 1 104 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
61 Luyện tập chung 2 105, 106 MC, thước thẳng. Lớp học
62 Ôn tập giữa kì II 1 107 MC, thước thẳng. Lớp học
63 Kiểm tra giữa kì II 2 108, 109 Lớp học
64 Góc 2 110, 111 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
65 Số đo góc 2 112, 113 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
66 Luyện tập chung 1 114 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
67 Ôn tập chương VIII 1 115 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết)
68 Dữ liệu và thu thập số liệu 2 116 , 117 MC Lớp học
69 Bảng thống kê và biểu đồ tranh 2 118, 119 MC Lớp học
70 Biểu đồ cột 2 120, 121 MC, thước thẳng Lớp học
71 Biểu đồ cột kép 2 122, 123 MC, thước thẳng, phấn màu Lớp học
72 Luyện tập chung 2 124, 125 MC, thước thẳng Lớp học
73 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm 2 126, 127 MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa. Lớp học
74 Xác suất thực nghiệm 1 128 MC, giấy bìa. Lớp học
75 Luyện tập chung 1 129 MC, hộp xúc sắc, Lớp học
76 Ôn tập chương IX 2 130.131 MC Lớp học
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5+4 tiết)
77 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình 1 132 MC Lớp học
78 Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè 2 133, 134 MC Lớp học
79 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA 2 135, 136 MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 Lớp học
80 Ôn tập học kì II 2 137, 138 MC Lớp học
81 Kiểm tra học kì II 2 139, 140 Lớp học

 

 

  1. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

  , ngày    tháng   năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bộ 1

KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) BỘ 2

Bộ 2

KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.