Kế hoạch giáo dục Toán 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

 

 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TOÁN, LỚP 6

(Năm học 2021   – 2022 )

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

 

 

STT Bài học Số tiết Tiết PPCT Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học
HỌC KÌ I
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (12 tiết)
1 Tập hợp 1 1 MC Lớp học
2 Cách ghi số tự nhiên 1 2 MC Lớp học
3 Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 1 3 Thước, nhiệt kế, MC Lớp học
4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên 1 4 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên 2 5,6 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
6 Luyện tập chung 1 7 MC Lớp học
7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên (Tiết 1) 2 8, 9 Bàn cờ vua, MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
8 Thứ tự thực hiện phép tính 1 10 MTCT, MC Lớp học
9 Luyện tập chung 1 11 MC Lớp học
10 Bài tập cuối chương I 1 12 MC Lớp học
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN (13 tiết)
11 Quan hệ chia hết và tính chất 2 13, 14 MC Lớp học
12 Dấu hiệu chia hết 2 15, 16 MC Lớp học
13 Số nguyên tố 2 17, 18 MC Lớp học
14 Luyện tập chung 1 19 MC Lớp học
15 Ước chung. Ước chung lớn nhất 2 20, 21 MC Lớp học
16 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất 2 22, 23 MC Lớp học
17 Luyện tập chung 1 24 MC Lớp học
18 Bài tập cuối chương II 1 25 MC Lớp học
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN (14 + 3 tiết)
19 Tập hợp các số nguyên 2 26, 27 MC, thước thẳng Lớp học
20 Phép cộng và phép trừ số nguyên 3 28, 29, 30 MC Lớp học
21 Quy tắc dấu ngoặc 1 31 MC Lớp học
22 Luyện tập chung 2 32, 33 MC Lớp học
23 Phép nhân số nguyên 2 34, 35 MC Lớp học
24 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên 1 36 MC Lớp học
25 Luyện tập chung 2 37, 38 MC Lớp học
26 Bài tập ôn chương III. 1 39 MC Lớp học
27 Ôn tập giữa kì I 1 40 MC Lớp học
28 Kiểm tra giữa kì I 2 41, 42 Lớp học
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN (12 tiết)
29 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều. 3 43, 44, 45 MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
30 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân. 3 46, 47, 48 MC, giấy A4, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
31 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học 3 49, 50, 51 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
32 Luyện tập chung 2 52, 53 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
33 Ôn tập cuối chương IV 1 54 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN (7 tiết)
34 Hình có trục đối xứng 2 55, 56 MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
35 Hình có tâm đối xứng 2 57, 58 MC, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, eke, compa Lớp học
36 Luyện tập chung 2 59, 60 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
37 Ôn tập chương V 1 61 MC, thước thẳng, eke, compa Lớp học
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5 +4 tiết)
38 Tấm thiệp và phòng học của em  

2

62, 63 MC, Giấy A4, giấy màu, kéo cắt giấy, thước thẳng, băng dính hai mặt, bút màu Lớp học
39 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA 2 64, 65 MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 Lớp học
40 Sử dụng máy tính cầm tay 1 66 MC, MTCT Lớp học
41 Ôn tập học kì I 2 67, 68 MC Lớp học
42 Kiểm tra học kì I 2 69, 70 Lớp học
HỌC KÌ II
CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ (15 tiết)
43 Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau. 2 71, 72 MC, thước thẳng. Lớp học
44 So sánh phân số. Hỗn số dương 2 73, 74 MC, thước thẳng. Lớp học
45 Luyện tập chung 3 75, 76, 77 MC, thước thẳng. Lớp học
46 Phép cộng và phép trừ phân số 2 78, 79 MC Lớp học
47 Phép nhân và phép chia phân số 2 80, 81 MC Lớp học
48 Hai bài toán về phân số 1 82 MC Lớp học
49 Luyện tập chung 2 83, 84 MC, thước thẳng. Lớp học
50 Ôn tập chương VI 1 85 MC, thước thẳng. Lớp học
CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN (11 tiết)
51 Số thập phân 1 86 MC Lớp học
52 Tính toán với số thập phân 4 87, 88, 89, 90 MC Lớp học
53 Làm tròn và ước lượng 1 91 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
54 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm 2 92, 93 MC, điện thoại thông minh có cài phần mềm Plickers Lớp học
55 Luyện tập chung 2 94, 95 MC. Lớp học
56 Ôn tập chương VII 1 96 MC Lớp học
CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN (16 + 3 tiết)
57 Điểm và đường thẳng 3 97, 98, 99 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
58 Điểm nằm giữa hai điểm. Tia 2 100, 101 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
59 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 2 102, 103 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
60 Trung điểm của đoạn thẳng 1 104 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
61 Luyện tập chung 2 105, 106 MC, thước thẳng. Lớp học
62 Ôn tập giữa kì II 1 107 MC, thước thẳng. Lớp học
63 Kiểm tra giữa kì II 2 108, 109 Lớp học
64 Góc 2 110, 111 MC, thước thẳng, compa, eke Lớp học
65 Số đo góc 2 112, 113 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
66 Luyện tập chung 1 114 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
67 Ôn tập chương VIII 1 115 MC, thước thẳng, compa, eke, thước đo góc. Lớp học
CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM (16 tiết)
68 Dữ liệu và thu thập số liệu 2 116 , 117 MC Lớp học
69 Bảng thống kê và biểu đồ tranh 2 118, 119 MC Lớp học
70 Biểu đồ cột 2 120, 121 MC, thước thẳng Lớp học
71 Biểu đồ cột kép 2 122, 123 MC, thước thẳng, phấn màu Lớp học
72 Luyện tập chung 2 124, 125 MC, thước thẳng Lớp học
73 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm 2 126, 127 MC, Hộp xúc sắc, một số viên bi, giấy bìa. Lớp học
74 Xác suất thực nghiệm 1 128 MC, giấy bìa. Lớp học
75 Luyện tập chung 1 129 MC, hộp xúc sắc, Lớp học
76 Ôn tập chương IX 2 130.131 MC Lớp học
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (5+4 tiết)
77 Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình 1 132 MC Lớp học
78 Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè 2 133, 134 MC Lớp học
79 Vẽ hình đơn giản với phần mềm GEOGEBRA 2 135, 136 MC, MT có cài phần mềm GeoGebra Classic 5 Lớp học
80 Ôn tập học kì II 2 137, 138 MC Lớp học
81 Kiểm tra học kì II 2 139, 140 Lớp học

 

 

  1. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

 

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

  , ngày    tháng   năm 2021

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bộ 1

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-TOAN-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG-BO-2.pdf” title=”KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG) BỘ 2″]

Bộ 2

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-TOAN-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD TOÁN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

 

 

Leave a Comment