Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

Tiếng Anh 6 được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 6 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 6 gồm 12 đơn vị bài học (Unit). Sau mỗi 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập (Review).

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết
Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài = 84 tiết
Số tiết ôn tập: 2 tiết/ bài ôn x 4 bài = 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 7 tiết

Dự phòng: 6 tiết

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì I

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết

Tuần Tiết PPCT Tên bài/ Unit Nội dung chi tiết
Tuần 1 1

2

3

 

UNIT 1

UNIT 1

Hướng dẫn học/ kiểm tra Getting started

A closer look 1

Tuần 2 4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

A closer look 2 Communication

Skills 1

Tuần 3 7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Skills 2

Looking back & project Getting started

Tuần 4 10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 1 A closer look 2

Communication

Tuần 5 13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Skills 1

Skills 2

Looking back & project

Tuần 6 16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Getting started A closer look 1

A closer look 2

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì II

Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết.

Tuần Tiết PPCT Tên bài/ Unit Nội dung chi tiết
Tuần 20 58

59

60

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started A closer look 1 A closer look 2
Tuần 21 61

62

63

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần 22 64

65

66

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & project Getting started

A closer look 1

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-TIENG-ANH-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD TIẾNG ANH 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

Leave a Comment