Kế hoạch giáo dục Tiếng Anh 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

Tiếng Anh 6 được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 6 với thời lượng 3 tiết/ tuần (105 tiết cho một năm học với 35 tuần). Tiếng Anh 6 gồm 12 đơn vị bài học (Unit). Sau mỗi 3 đơn vị bài học là một bài ôn tập (Review).

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết
Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài = 84 tiết
Số tiết ôn tập: 2 tiết/ bài ôn x 4 bài = 8 tiết

Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 7 tiết

Dự phòng: 6 tiết

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì I

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết

Tuần Tiết PPCT Tên bài/ Unit Nội dung chi tiết
Tuần 1 1

2

3

 

UNIT 1

UNIT 1

Hướng dẫn học/ kiểm tra Getting started

A closer look 1

Tuần 2 4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

A closer look 2 Communication

Skills 1

Tuần 3 7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Skills 2

Looking back & project Getting started

Tuần 4 10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 1 A closer look 2

Communication

Tuần 5 13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Skills 1

Skills 2

Looking back & project

Tuần 6 16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Getting started A closer look 1

A closer look 2

Khung chương trình tiếng Anh lớp 6 học kì II

Học kỳ II: 17 tuần x 03 tiết/tuần = 51 tiết.

Tuần Tiết PPCT Tên bài/ Unit Nội dung chi tiết
Tuần 20 58

59

60

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Getting started A closer look 1 A closer look 2
Tuần 21 61

62

63

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Communication Skills 1

Skills 2

Tuần 22 64

65

66

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

Looking back & project Getting started

A closer look 1

KHGD TIẾNG ANH 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.