Sửa một số bài tập phần tam giác cân – tam giác đều

0

TAM GIÁC CÂN

9) Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 3cm. Gọi D là một điểm thuộc đáy BC. Qua D, kẻ cac đường thẳng song song với các cạnh bên, chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại F và E. Tính tổng DE + DF

Vi deo hướng dẫn

TAM GIÁC ĐỀU

+ Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

+ Tính chất: Trong tam giác đều mỗi góc đều bằng 600.

+ Các cách chứng minh tam giác đều:

C1: Tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

C2: Tam giác có 3 góc bằng nhau.

C3: Tam giác có 2 góc bằng 600.

C4: Tam giác cân có một góc bằng 600.

Bài tập

1) Cho tam giác đều ABC. Lấy các điểm D, E , F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC và CA sao cho AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.

Video HD

2) Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC. Gọi giao điểm của đường thẳng này với AB, AC theo thứ tự là D, E. Chứng minh rằng: DE = BD + CE

Video HD

3) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi M là điểm nằm trên đường tròn, tính số đo góc AMB.

Video HD

4) Cho tam giác đều ABC. Vẽ tam giác ABD vuông cân tại B (D và C nằm trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AB), Vẽ tam giác ACE vuông cân tại C (E và B nằm trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AC). Tính góc DAE.

Video HD

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.