Sửa một số bài tập phần tam giác cân – tam giác đều

TAM GIÁC CÂN

9) Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 3cm. Gọi D là một điểm thuộc đáy BC. Qua D, kẻ cac đường thẳng song song với các cạnh bên, chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại F và E. Tính tổng DE + DF

Vi deo hướng dẫn

TAM GIÁC ĐỀU

+ Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

+ Tính chất: Trong tam giác đều mỗi góc đều bằng 600.

+ Các cách chứng minh tam giác đều:

C1: Tam giác có 3 cạnh bằng nhau.

C2: Tam giác có 3 góc bằng nhau.

C3: Tam giác có 2 góc bằng 600.

C4: Tam giác cân có một góc bằng 600.

Bài tập

1) Cho tam giác đều ABC. Lấy các điểm D, E , F theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC và CA sao cho AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.

Video HD

2) Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC. Gọi giao điểm của đường thẳng này với AB, AC theo thứ tự là D, E. Chứng minh rằng: DE = BD + CE

Video HD

3) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi M là điểm nằm trên đường tròn, tính số đo góc AMB.

Video HD

4) Cho tam giác đều ABC. Vẽ tam giác ABD vuông cân tại B (D và C nằm trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AB), Vẽ tam giác ACE vuông cân tại C (E và B nằm trên hai nửa mặt phẳng khác nhau bờ AC). Tính góc DAE.

Video HD

Leave a Comment