Bạn thật sự đặc biệt theo cách của riêng mình – Cảm ơn vì bạn đã luôn là chính mình

CÁCH CỦA BIÊNG TÔI
Một đàn cửu trở về trang trợi của chúng theo thường lệ.
Cả đòn cừu đi qua cánh cổng trong trại. Nhưng riêng có Mito là không thể
qua cổng. Mito béo và cánh cổng không vừa với chú.
Mito đành ngủ lại phía ngoài trang trại.
“Hãy tập yogo đi.”- một bạn cừu thích tập yoga khuyên Mito.
Mito cố gắng để tập hàng ngày. Nhưng tuần sau, Mito vẫn không thể đi
lọt qua cảnh cổng.
“Hãy tập bơi đi.”- một bạn cừu thích tập bơi khuyên Mito.
Mito cố gắng để tập bơi. Nhưng tuổn sau Mito vẫn không thể đi lọt qua
cánh cổng.
“Hãy đi bộ đì.”- một bạn cừu thích đi bộ khuyên Mito.
Mito cố gắng để đi bộ. Nhưng tuần sau Mito vẫn không thể lọt qua
cánh cổng.
“Này, Mito, cậu phải đi xe đạp.”- một chú cửu cả ngày chỉ ngổi trên chiếc
xe đạp dạo quanh đồng cỏ khuyên Mito. Nhưng lần này Mito đã quá mệt.
Và Mito không muốn nghe theo lời khuyên nòo nữa.
Ấy thế mà sáng hôm sou, các bạn thếấy Mito nằm ngủ bên trong trang trợi.
Đêm qua Mito đã đi được qua cổng.
“Chà chà, Mito, làm thế nào cậu vào được thế?”
Mito mỉm cười: “Tớ làm cho cái cổng rộng ra”

Leave a Comment