Sửa một số bài tập phần tam giác cân – tam giác đều

TAM GIÁC CÂN 9) Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng 3cm. Gọi D là một ...
Read more

Luyện tập tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Các em ghi nhớ các kiến thức cơ bản sau: Dạng 1: Tìm x trong tỉ lệ thức Các em ...
Read more