Cực trị Đa thức bậc hai

Dạng 1: Tìm GTNN, GTLN của đa thức bậc hai một biến hoặc hai biến đơn giản

Dạng này ta thường đưa về (….)2 + ? hay (….)2 + (….)2 + ?

Video hướng dẫn Tìm GTNN

https://drive.google.com/file/d/1RZ-TMP7B1rZldetseOmutvpA_NmOsmd4/view

Video hướng dẫn Tìm GTLN

https://drive.google.com/file/d/1Bsm0ynPyFpAn0j5ZINcENUK6UEITXYL3/view

Dạng 2: Tìm GTNN, GTLN của đa thức bậc hai hai biến phức tạp

Video HD 1

https://drive.google.com/file/d/1tW_pGNwu4O4BPcEt1JMmpkRc6eTxXIVe/view

Video HD 2

https://drive.google.com/file/d/1rI4SCQDQvalU3My41Ssu3vrZHtXAp1S5/view

Video HD 3

https://drive.google.com/file/d/1H00bCGtFjIfG78XcX7cZSVUEI508pdwq/view

Leave a Comment