Cực trị Đa thức bậc hai

0

Dạng 1: Tìm GTNN, GTLN của đa thức bậc hai một biến hoặc hai biến đơn giản

Dạng này ta thường đưa về (….)2 + ? hay (….)2 + (….)2 + ?

Video hướng dẫn Tìm GTNN

https://drive.google.com/file/d/1RZ-TMP7B1rZldetseOmutvpA_NmOsmd4/view

Video hướng dẫn Tìm GTLN

https://drive.google.com/file/d/1Bsm0ynPyFpAn0j5ZINcENUK6UEITXYL3/view

Dạng 2: Tìm GTNN, GTLN của đa thức bậc hai hai biến phức tạp

Video HD 1

https://drive.google.com/file/d/1tW_pGNwu4O4BPcEt1JMmpkRc6eTxXIVe/view

Video HD 2

https://drive.google.com/file/d/1rI4SCQDQvalU3My41Ssu3vrZHtXAp1S5/view

Video HD 3

https://drive.google.com/file/d/1H00bCGtFjIfG78XcX7cZSVUEI508pdwq/view

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.