Bài tập trắc nghiệm cuối khóa Modul 5 – Môn Toán

1. “Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ...
Read more

Cực trị Đa thức bậc hai

Dạng 1: Tìm GTNN, GTLN của đa thức bậc hai một biến hoặc hai biến đơn giản Dạng này ta ...
Read more