Kế hoạch giáo dục Địa lý 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  ĐỊA LÍ 6. NĂM HỌC 2021-2022.

                                 Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần= 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết

Cả năm: 53 tiết

Tuần Tiết Bài dạy Ghi chú
Học kì I
1 1 Bài mở đầu  
2 CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

 
2 3 Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ  
4 Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.  
3 5 Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ  
6 Bài 5: Lược đồ trí nhớ Tiết 1: Khái niệm và vẽ lược đồ trí nhớ đường đi
4 7 Bài 5: Lược đồ trí nhớ Tiết 2:

Vẽ lược đồ trí nhớ khu vực

Luyện tập

8 CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời

 
5 9 Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả  
10 Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả Tiết 1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
6 11 Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả Tiết 2: Hệ quả của TĐ quay quanh MT
12 Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế  
7 13 CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

 
14 Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi  
8 15 Bài 12: Núi lửa và động đất  
16 Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Tiết 1: Các dạng địa hình
9 17 Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Tiết 2: Khoáng sản
18 Ôn tập giữa kì I  
10 19 Kiểm tra giữa kì I  
20 Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản  
11 21 CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Tiết 1: Lớp vỏ khí (Thành phần của không khí, Các tầng khí quyển, Khối khí)
22 Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Tiết 2: Khí áp và gió
12 23 Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa Tiết 1: Nhiệt độ không khí
24 Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa Tiết 2: Mây và mưa
13 25 Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu Tiết 1: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu
26 Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu Tiết 2: Biến đổi khí hậu
14 27 Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa  
28 CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT

Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước

 
15 29 Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Tiết 1: Sông và hồ
30 Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Tiết 2: Nước ngầm và băng hà
16 31 Bài 21: Biển và đại dương  
32 CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất

Tiết 1: Các tầng đất. Thành phần của đất
17 33 Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất Tiết  2: Các nhân tố hình thành đất. Một số loại đất
34 Bài 23: Sự sống trên Trái Đất  
18 35 Ôn tập cuối kì I  
36 Kiểm tra cuối kì I  
Học kì II
19 37 Bài 24: Rừng nhiệt đới  
20 38 Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất  
21 39 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Tiết 1: Chuẩn bị thực hành
22 40 Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Tiết 2: Thực hành
23 41 CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Tiết 1: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư
24 42 Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới Tiết 2: Tìm hiểu một số thành phố đông dân trên thế giới
25 43 Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Tiết 1: Tác động của thiên nhiên đến con người
26 44 Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Tiết 2: Tác động của con người đến thiên nhiên
27 45 Ôn tập giữa kì II  
28 46 Kiểm tra giữa kì II  
29 47 Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững  
30 48 Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương Tiết 1: Chuẩn bị thực hành
31 49 Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương Tiết 2: Thực hành
32 50 Ôn tập cuối kì II  
33 51 Kiểm tra cuối kì II  
34 52 Ôn tập  
35 53 Ôn tập  

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-DIA-LI-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD ĐỊA LÍ 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

Leave a Comment