Câu hỏi kiểm tra tập huấn SGK (KNTT) môn Tin học lớp 6

MÔN TIN HỌC – BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Đặc điểm đổi mới căn bản trong SGK Tin học lớp 6 là gì?

7. Lựa chọn nào KHÔNG phải là mục tiêu sử dụng của Hộp kiến thức trong SGK Tin học 6?

8. Mục tiêu của mục Luyện tập trong mỗi bài học là gì?

1. Nội dung môn Tin học trong Chương trình giáo dục 2018 được tóm tắt bằng những cụm từ nào?

10. Nên hiểu như thế nào về tiết dạy minh họa một bài trong SGK Tin học lớp 6 được giới thiệu trong khóa tập huấn?

4. Đặc điểm về cấu trúc SGK Tin học 6 là gì?

5. Mô tả nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của SGK Tin học 6?

9. Điểm đánh giá thường xuyên nên được thực hiện thế nào?

6. Mục tiêu của 42 Hoạt động trong SGK Tin học 6 được thể hiện trong 4 mô tả nào dưới đây?

(1) Cho HS được học tập trong môi trường cộng tác.

(2) Cho HS được học tập thông qua việc tạo ra sản phẩm.

(3) Thể hiện sách cũng theo xu hướng dạy học tích cực hiện nay.

(4) Tiếp cận dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.

(5) Hỗ trợ đánh giá HS qua những yếu tố quan sát và định lượng được

2.Thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” được SGK Tin học lớp 6 thực hiện như thế nào?

Leave a Comment