Luyện tập tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

0

Các em ghi nhớ các kiến thức cơ bản sau:

Dạng 1: Tìm x trong tỉ lệ thức

Các em xem video sau đó làm bài tập

 

 

 

Dạng 2: Sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Hướng dẫn bài 2d

Hướng dẫn bài 3b

Dạng 3; Toán lời

Câu 1.Tìm độ dài các cạnh của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh là 1/3 và chu vi bằng 32cm.

Hướng dẫn bài 1

Câu 2.Ba lớp 7A,7B,7C tham gia lao động trồng cây. Số cây của mỗi lớp tỉ lệ với các số 3, 5, 8 và hai lần số cây của lớp 7A cộng với số cây của lớp 7B thì hơn số cây của lớp 7C là 108 cây. Tìm số cây của mỗi lớp.

Gợi ý: Gọi số cây của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c

ta có:

và 2a + b – c = 108

Câu 3.Ba nhà kinh doanh góp vốn được tổng số tiền là 120 000 000 đồng theo tỉ lệ 3:4:5. Tính số tiền của mỗi nhà kinh doanh đã góp.

Gợi ý: Gọi số tiền mà ba nhà kinh doanh góp lần lượt là: a, b, c

Ta có:

và a + b + c = 120 000 000

Câu 4. Số học sinh của 4 khối 9, 8, 7, 6 của một trường tỉ lệ với các số 6, 7, 8, 9. Tính số học sinh của mỗi khối biết tổng số học sinh của toàn trường là 600 học sinh .

Câu 5. Số học sinh của 4 khối 9, 8, 7, 6 của một trường tỉ lệ với các số 6, 7, 8, 9. Biết rằng số học sinh của khối 8 ít hơn số học sinh của khối 6 là 50 học sinh. Tính số học sinh của toàn trường.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.