Ứng dụng công nghệ để ra và giải đề Max, Min

Các bạn đang bồi dưỡng học sinh giỏi toán, đang không có nhiều thời gian để làm một bài toán Max, Min muốn biết nhanh đáp số để có định hướng giải, đang cần ra một vài tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất cho học sinh thực hiện. Thời công nghệ 4.0 sẽ có … Read more