Kế hoạch giáo dục Lịch sử 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

CẢ NĂM: 35 TUẦN, 52 TIẾT

STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)
1 CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

1 Tuần 1 Ti vi, laptop… Lớp học
2 Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (Tiết 1 mục 1&2; tiết 2 mục 3&4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 2-3 Ti vi, laptop… Lớp học
3 Bài 3: Thời gian trong lịch sử 1 Tuần 4 Ti vi, laptop… Lớp học
4 CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Bài 4: Nguồn gốc loài người

1 Tuần 5 Ti vi, laptop… Lớp học
5 Bài 5: Xã hội nguyên thủy 1 Tuần 6 Ti vi, laptop… Lớp học
6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy 1 Tuần 7 Ti vi, laptop… Lớp học
7 Lịch sử địa phương Kon Tum 1 Tuần 8 Ti vi, laptop… Lớp học
8 Ôn tập 1 Tuần 9 Ti vi, laptop… Lớp học
9 Kiểm tra đánh giá giữa kì I (1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí) 1 Tuần 10 Đề kiểm tra Lớp học
9 CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7: Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2  

Tuần 11,12

Ti vi, laptop… Lớp học
10 Bài 8: Ấn Độ cổ đại 1 Tuần 13 Ti vi, laptop… Lớp học
11 Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 14,15 Ti vi, laptop… Lớp học
12 Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 16-17 Ti vi, laptop… Lớp học
13 Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí) 1 Tuần 18 Đề kiểm tra Lớp học
HỌC KÌ II: 17 TUẦN (2 TIẾT/TUẦN = 34 TIẾT)
STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

14 CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.

Bài 11: Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

2 Tuần 19 Ti vi, laptop… Lớp học
 

15

Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc 16 ở Đông Nam Á ( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)  

2

 

Tuần 20

Ti vi, laptop… Lớp học
16 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

(Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2 Tuần 21 Ti vi, laptop… Lớp học
17 CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

4 Tuần 22-23 Ti vi, laptop… Lớp học
18 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng) 3 Tuần 24-25 Ti vi, laptop… Lớp học
19 Ôn tập các bài 11, 12, 13, 14, 15. 1 Tuần 25 Ti vi, laptop… Lớp học
20 Kiểm tra đánh giá giữa kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí) 1 Tuần 26 Đề kiểm tra Lớp học
21 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3&4; Tiết 4 mục 5 & luyện tập và vận dụng) 4 Tuần 26,27,28 Ti vi, laptop… Lớp học
22 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

(Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, luyện tập và vận dụng)

2 Tuần 28-29 Ti vi, laptop… Lớp học
23 Bài 18:Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng) 3 Tuần 29-30 Ti vi, laptop… Lớp học
24 Bài 19: Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)  

3

Tuần 31-32 Ti vi, laptop… Lớp học
25 Bài 20: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)  

3

Tuần 32-33 Ti vi, laptop… Lớp học
26 Ôn tập 2 Tuần 34 Ti vi, laptop… Lớp học
27 Kiểm tra đánh giá cuối học kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí) 1 Tuần 35 Đề kiểm tra Lớp học
28 Trả, sửa bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II 1 Tuần 35 Bài kiểm tra Lớp học

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-LICH-SU-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD LỊCH SỬ 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

Leave a Comment