Kế hoạch giáo dục Lịch sử 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

0

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

CẢ NĂM: 35 TUẦN, 52 TIẾT

STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)
1 CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

Bài 1: Lịch sử và cuộc sống

1 Tuần 1 Ti vi, laptop… Lớp học
2 Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử (Tiết 1 mục 1&2; tiết 2 mục 3&4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 2-3 Ti vi, laptop… Lớp học
3 Bài 3: Thời gian trong lịch sử 1 Tuần 4 Ti vi, laptop… Lớp học
4 CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Bài 4: Nguồn gốc loài người

1 Tuần 5 Ti vi, laptop… Lớp học
5 Bài 5: Xã hội nguyên thủy 1 Tuần 6 Ti vi, laptop… Lớp học
6 Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy 1 Tuần 7 Ti vi, laptop… Lớp học
7 Lịch sử địa phương Kon Tum 1 Tuần 8 Ti vi, laptop… Lớp học
8 Ôn tập 1 Tuần 9 Ti vi, laptop… Lớp học
9 Kiểm tra đánh giá giữa kì I (1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí) 1 Tuần 10 Đề kiểm tra Lớp học
9 CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 7: Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2  

Tuần 11,12

Ti vi, laptop… Lớp học
10 Bài 8: Ấn Độ cổ đại 1 Tuần 13 Ti vi, laptop… Lớp học
11 Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 14,15 Ti vi, laptop… Lớp học
12 Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3,4, luyện tập và vận dụng) 2 Tuần 16-17 Ti vi, laptop… Lớp học
13 Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 1/3 Lịch sử; 2/3 Địa lí) 1 Tuần 18 Đề kiểm tra Lớp học
HỌC KÌ II: 17 TUẦN (2 TIẾT/TUẦN = 34 TIẾT)
STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị

dạy học

(4)

Địa điểm

dạy học

(5)

14 CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.

Bài 11: Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á

2 Tuần 19 Ti vi, laptop… Lớp học
 

15

Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc 16 ở Đông Nam Á ( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)  

2

 

Tuần 20

Ti vi, laptop… Lớp học
16 Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á( từ đầu công nguyên đến thế kỉ X)

(Tiết 1: mục 1&2; Tiết 2 mục 3, luyện tập và vận dụng)

2 Tuần 21 Ti vi, laptop… Lớp học
17 CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3; Tiết 4 luyện tập và vận dụng)

4 Tuần 22-23 Ti vi, laptop… Lớp học
18 Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng) 3 Tuần 24-25 Ti vi, laptop… Lớp học
19 Ôn tập các bài 11, 12, 13, 14, 15. 1 Tuần 25 Ti vi, laptop… Lớp học
20 Kiểm tra đánh giá giữa kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí) 1 Tuần 26 Đề kiểm tra Lớp học
21 Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X) (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3&4; Tiết 4 mục 5 & luyện tập và vận dụng) 4 Tuần 26,27,28 Ti vi, laptop… Lớp học
22 Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

(Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, luyện tập và vận dụng)

2 Tuần 28-29 Ti vi, laptop… Lớp học
23 Bài 18:Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 luyện tập và vận dụng) 3 Tuần 29-30 Ti vi, laptop… Lớp học
24 Bài 19: Vương quốc Chăm Pa từ thế kỉ II đến thế kì X (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)  

3

Tuần 31-32 Ti vi, laptop… Lớp học
25 Bài 20: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1: mục 1; Tiết 2 mục 2, Tiết 3 mục 3 & luyện tập và vận dụng)  

3

Tuần 32-33 Ti vi, laptop… Lớp học
26 Ôn tập 2 Tuần 34 Ti vi, laptop… Lớp học
27 Kiểm tra đánh giá cuối học kì II (2/3 Lịch sử; 1/3 Địa lí) 1 Tuần 35 Đề kiểm tra Lớp học
28 Trả, sửa bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II 1 Tuần 35 Bài kiểm tra Lớp học
KHGD LỊCH SỬ 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.