Hướng dẫn ôn tập giữa HKI – Toán 6 – SGK trân trời sáng tạo

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP GIỮA HKI – TOÁN 6

Năm học 2021 – 2022

Dạng 1: Các bài toán về tập hợp:

Dạng 2: Lũy thừa

Dạng 3: Thực hiện phép tính, tính hợp lý, tính nhanh:

Dạng 4: Tìm x:

Hướng dẫn bài 9 f, 9g

Dạng 5: Tính chất chia hết của một tổng:

Dạng 6: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Hướng dẫn bài 15

Dạng 7: Ước, bội. Ước chung, Ước chung lớn nhất. Bội chung, Bội chung nhỏ nhất.

  1. Cách tìm ước:

Muốn tìm các ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta có thể lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

  1. Cách tìm bội:

Muốn tìm các bội của một số tự nhiên a khác 0, ta có thể lần lượt nhân a với 0; 1; 2; 3;…, khi đó các tích ấy là bội của a.

  1. Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

  1. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

* Muốn tìm của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là  phải tìm.

Hướng dẫn bài 19

 

 

Tham khảo thêm: Đề cương giữa kì 1 Toán 6 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội

Leave a Comment